Rekreačná chata
Rekreačná chata
Rekreačná chata
Rekreačná chata

MOJ

Lokalita: Senec, Slnečné jazerá

Typ: rekreačná chata, rekonštrukcia

Dátum: 02/2019 – štúdia

Autori: D. Šubín, M. Švec

Rekreačná chata je situovaná v meste Senec, priamo pri Slnečných jazerách. Na riešenej parcele sa v súčasnosti nachádza dvojpodlažný objekt rekreačnej chaty, ktorá už nespĺňa dispozičné a technologické požiadavky na užívanie. Navrhovaný objekt svojou zastavanou plochou kopíruje limity zastavanej plochy pôvodného objektu a voči existujúcej rekreačnej chaty je zastavaná plocha pozemku menšia. Architektonický návrh spočíva vo vytvorení objektu, ktorý bude spĺňať požiadavky investora na vnútorné priestory, s čo najväčším zachovaním voľných exteriérových plôch. Nosný stenový konštrukčný systém pozostáva zo zateplených betónových tvárnic, ktorého pohľadová úprava bude rovnako viditeľná tak ako z exteriéru, aj v interiéri. 1.NP bude zvonku zateplené drevovláknitými doskami Heraklith. Navrhovaná rekonštrukcia zachováva plošný aj hmotový charakter existujúcej zástavby.