Parčík pri Synagóge
Parčík pri Synagóge v Trnave
Súťaž Parčík pri Synagóge v Trnave
Trnava park
Trnava park
Trnava

Parčík pri synagóge

Lokalita: Trnava

Typ: súťaž /1.miesto/, verejný priestor

Dátum: 09/2019 – štúdia /súťaž/

Autori: K. Fejo-Boháčová, M. Berežný, D. Šubín

Spolupráca: E. Wernerová /kraj. arch./, E. Fabová, Ivan Ondro /vizual./

Park je situovaný v lokalite so silnou identitou, spoločenskou hodnotou a spirituálnou rovinou. Navrhovaný koncept parku má svojou výrazovou striedmosťou podtrhnúť prostredie, v ktorom sa nachádza. Myšlienkou sa stala úvaha nad modernou interpretáciou témy „exotickej záhrady“ ako „zdroja“ resp. stmelujúceho prvku pôvodných kultúr, s inšpiráciou v autentickej maľbe s figurálnym a krajinárskym motívom nachádzajúcim sa v Dome hudby. Záhrada je v návrhu uchopená ako pohľad na celoročné nastavenie parku z hľadiska jeho vitality, pestrosti, svetlosti a farby, kde dominuje najmä biela. „Biely“ park je založený na pravidelnej stromovej výsadbe, striedmych záhradných úpravách a rastrovom svetle, a to všetko usporiadané do strohej geometrie a jasných prevádzkových línii.​

„Biely park“

Základnou farbou spirituality je svetlo – biele svetlo, ktoré sa stalo ďalšou stmelujúcou vrstvou parku. Biele odkazy môže návštevník cítiť v materialite pobytových schodov, dlažbe, mláte a záhradných úpravách. Svetlo je v návrhu rozvíjané aj v nočnej atmosfére parku.

Park sa skladá z troch hlavných zón „stromového háju“, „pobytovej lúky“ a “ námestíčka – plaza“. Nástupná časť parku je vložená do ortogonálneho rámu, v ktorom dominuje pravidelný raster stromov osadených do mlátu so sekundárnym nepravidelným rozmiestnením travnatých zostáv okolo kmeňov stromov. Nadväzujúci priestor pokračuje v „naloženej“ rámovej geometrii s výrazom čistej trávnatej plochy. Lúka je ohraničená pobytovým schodiskom kombinovaným bohatými trvalkovými záhonmi. Táto záhradná časť parku je umiestnená v ťažiskovom mieste parku, kde môžu návštevníci vnímať najkrajšie panoramatické pohľady na Baziliku Sv. Mikuláša a Synagógu. Pokračovaním pobytovej lúky je rozptylový mikropriestor s atmosférou „talianskej plazzy“, ktorá sa prirodzene vylieva do rozšíreného priečneho pešieho ťahu medzi ulicou M. Schneidera Trnavského a Haulíkovou ulicou. Námestie je doplnené o vodnú plochu so stojacou hladinou, „podčiarknutou“ líniou čerešňových stromov, ktoré majú symbolicky uzatvárať priestor parku. Priestorové rozšírenie „Uličky kultúry“ / Uličky svetla smerom k Haulíkovej ulici je venované kamennej záhrade, ktoré sa tématicky prepája s budovou synagógy.

Servisné parkovanie je navrhnuté zo strany Halenárskej ulice susediacej s budovou Stephanea. Park umožňuje viaceré možnosti využitia pre rôzne aktivity, eventy a podujatia.