Vertical Garden

 

Existujúci objekt je dôležitým hmotovým akcentom v danej urbánnej zástavbe, avšak v súčasnosti s menej „atraktívnou“ funkciou. Aj keď aktuálna prevádzka /predajňa mäsa/ slúži danej lokalite v prijateľnom rozsahu, daný verejný priestor si zaslúži „spoločenskejšiu“ funkciu. Preto investor prišiel s novou myšlienkou na využívanie daného objektu - „showroom vertikálnych záhrad“, ktorý má však ambíciu splniť aj dané, podporujúce funkcie: „spoločensky živú“ /kaviareň/, v hektickom priestore potrebnú, „ukľudňujúcu a spomaľujúcu“ /kvetinárstvo-čitáreň/, samozrejme  aj „obchodno-reklamnú“ /showroom-kancelárie/. Z tohto dôvodu, ale aj na základe investorom požadovaných plošných kapacít bolo nutné pristúpiť k výškovému prerozdeleniu prevádzky, aby bola zabezpečená jej „otvorenosť“ - pre jej verejné využívanie v parteri a „intimita“ – v kľudnej administratívnej nadstavbe. Navrhovaný tvar objektu je zámerne jednoduchý, aby „zapadol“ do ortogonálneho dizajnu okolitej zástavby, ale aj preto, aby bol ordinárnym „nosičom živej reklamy“. Materiálové prevedenie v podobe vertikálnych „záhrad“, ktoré sú hlavným obchodným artiklom budúcej prevádzky, budú výrazným urbánnym prvkom a vizuálnym „pútačom“ v danom priestore. Navyše, objekt a jeho „zelené“ fasády a extenzívne zarastená strecha doplnia na okolitej spevnenej ploche chýbajúcu zeleň. 

Lokalita:

Bratislava

Dúbravka

Typ:

verejná stavba

Dátum:

09 / 2012 _ štúdia

Autor:

D. Šubín