"Presah"

 

V súčasnosti mestské časti Bratislavy zaznamenávajú na svojich voľných extravilánových plochách rôzne developérske aktivity, ktoré vytvárajú nesúrodé, dopravne neoverené, "ostrovy" nových, zväčša monofunkčných celkov. DNV má z okolitých západných MČ najväčší rozvojový potenciál, ktorý bude časom silnieť s plánovaným dopravným napojením na rakúsku "stranu". Z tohto dôvodu je nutná urbanistická stratégia DNV, aby nenastala nadmerná dopravná záťaž tejto lokality a jej urbánny "chaos". Výrazným prvkom v urbánnom priestore obce je železničná trať. Je "prirodzenou" bariérou územného rozvoja DNV a zároveň obmedzením pre jej budúce prepojenie s rozvíjajúcim sa extravilánom v neskoršom období. V súčasnosti "kontakt" s vonkajším územím katastra umožňujú len tunelové "prepichy" pod železničným násypom, ktoré slúžia najmä ako dopravné prejazdy. Okrem jedného, cez ktorý preteká potok Mláka a v budúcnosti aj významná cyklotrasa, spájajúca DNV a Záhorskú Bystricu resp. alúvium Moravy s Malými Karpatmi. V tejto časti DNV sa však v tesnej blízkosti nachádzajú až 3 tunelové prechody - prejazdy /Mlynská, potok Mláka a Vápencová/. Ďalší najbližší je až na Eisnerovej ulici, vzdialený vzdušnou čiarou asi 1 km. V úseku od športového areálu popri ulici Novoveská sú chátrajúce plochy, momentálne slúžiace skôr ako divoká skládka. Na druhej strane "železničnej bariéry", v poliach, akoby v pokračovaní Novoveskej ulice, nadväzuje další prírodný biokoridor, ktorý bude spolu s miernou krajinou pahorkatinou a plánovaným kostolom výrazným symbolom "novej" DNV. Je preto logické, že v budúcnosti bude starú časť DNV s novou spájať "urbánne premostenie", ktoré bude zároveň chrániť pôvodnú zástavbu rodinných domov od hluku vlaku a pomôže zrevitalizovať toto chátrajúce územie, momentálne slúžiace len ako divoká skládka. V budúcnosti bude tento prechod významným peším-cyklistickým prepojením k ďaľším cyklotrasám v okolí a zároveň svojou výraznou plochou a funkciou "mostného parku" zabezpečí potrebnú zeleň v DNV a ušetrí tak pôdu pre iné využitie v rozvojom, aj v stabilizovanom území DNV. Bude to plynulý urbánny "presah" cez železničnú bariéru.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

verejná stavba

Dátum:

05 / 2012 _ štúdia

Autor:

D. Šubín