Hybrid House

 

DNV, podobne ako aj iné MČ Bratislavy má problém s parkovaním. V súčasnosti poddimenzovaná kapacita parkovacích miest sa rieši dodatočnou výstavbou odstavných plôch zo zatrávňovacích tvárnic, predovšetkým v sídliskovom priestore, avšak je to na úkor voľnej zelene v tejto obytnej zástavbe. Vzhľadom na efektívnosť dosiahnutia potrebnej kapacity parkovacích miest a udržania si ešte dostatočných zelených plôch je potrebné sa zamerať parkovacie domy. Samozrejme, tie by mali byť v primeranej dostupnosti a s minimálnym dopadom na vizuálny "komfort" z okolitých bytových domov, čo býva zvyčajne aj najväčšou verejnou kritikou. Preto sme prišli s koncepciou hybridných domov, ktoré kĺbia v sebe viacej funkcii, avšak s dominantným zastúpením parkovania. Takto zostavené domy pôsobia ako štandardné bytové domy /so sociálnymi bytmi, s potrebnými parametrami, dokonca aj s terasami/, ktoré sú len "obalom" pre parkovacie "jadro". Navyše svojou"rozposúvanou" fasádou sa odkláňajú od stereotypnosti klasických panelových domov, napriek tomu, že môžu byť práve výsledkom rýchlejšej prefa-výstavby. Svojím designom vylepšujú vnútorné podmienky bytov /orientácia k Slnku, výhľady na Devínsku Kobylu/, ale aj zabraňujú vzájomným neintímnym ortopohľadom medzi protiľahlými panelákmi. Umiestnenie týchto HH je uvažované v medzipriestore medzi železničnou traťou a bytovými domami, takže by mali zároveň aj funkciu zvukovej bariéry, ktorej dopomáha aj "pozalomovaná" fasáda bytových "boxov" /na západe/ resp. parkovacích "kójí" /na východe/. Riešenie HH v sebe nesie aj prvok "zeleného" dizajnu v podobe zatrávnených terás a strešného parku /spoločného pre všetkých rezidentov objektu/, čo je aj zároveň vizuálna výhoda pre okolie.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

verejná stavba

Dátum:

05 / 2012 _ štúdia

Autor:

D. Šubín