FCL DNV

 

Zvýšené potreby futbalového klubu na počet mládežníckych šatní prinútili MČ DNV k novému využitiu pôvodnej reštaurácie, ktorá už dlhšie v danom futbalovom areáli chátrala. Obrys budovy, aj niektoré jej vstupy, ostanú zachované, zmení sa len dispozičné rozmiestnenie, funkčná náplň a vonkajší dizajn fasády. Základnou ideou návrhu je vytvorenie jednoduchého a zjednocujúceho dizajnu, ktorý bude spájať aj ostatné, v budúcnosti rekonštruované, objekty v areáli. Objekty budú mať nový „biely šat“ s tmavošedými pásmi okien, spojených do jedného horizontálneho celku pomocou polozapustených medziokenných plôch. Rámy okien i dverí sa prispôsobia farebnosťou k  „okenným pásom“, pred nimi budú osadené perforované obklady s rôznymi veľkosťami otvorov, ktorých nepravidelné vzory budú vytvárať „blur“ efekt. Vstupné dverné otvory budú opatrené skladacími „okenicami - mrežami“, ktoré tento dojem ešte zvýraznia a urobia budovu „kompaktnejšou“. Jednoduché črty pôvodných fasád budú „scelené“ a zároveň budú plniť úlohu zabezpečenia objektov proti vlámaniu, resp. proti nárazom lopty. Dispozícia budovy bude rozdelená na šatňový a verejný sektor. Šatne budú prístupné z jednej centrálnej spojovacej chodby, z ktorej bude možné vstupovať do zasadačky-klubovne a kancelárie, aj k vedľajšiemu východu. Prístup do verejnej časti bude zabezpečený novou rampu /prístup pre imobilných, ošetrovaných/. V budúcnosti sa uvažuje aj s dobudovaním ošetrovne a neskôr v 3. etape aj s prístupom do ubytovacej nadstavby. Zo vstupných priestorov je možné vstúpiť do klubového baru s výstupom na novú západnú terasu s výhľadom na horné aj dolné ihrisko. Suterénne podlažie ostane zatiaľ predpripravené pre 2. etapu, kde sa neskôr uvažuje s tréningovou sálou so zázemím a samostatným vstupom. V budúcnosti je aj predpoklad prenajatia celého suterénneho podlažia budúcim záujemcom. 

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

verejná stavba

Dátum:

02 / 2012 _ štúdia

04 / 2013 _ projekt

Autor:

D. Šubín