Bytový dom - Ateliér BAAR

PC II

Lokalita: Bratislava​, Petržalka

Typ: bytový dom, vyzvaná súťaž

Dátum: 09/2014 – štúdia-súťaź

Autori: D. Šubín, M. Berežný

Spolupráca: E. Fabová, B. Farkas

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Petržalka lemované zo severu ulicou Rusovská, zo západu Hálovou. Z juhu susedí nedávno zrealizovaná 1. etapa Petržalka City. Južná strana územia sa otvára k Chorvátskemu ramenu. Ostatné strany sú urbánne uzatvorenejšie vďaka existujúcej zástavbe panelových bytových domov /9-12.np/. Architektonický zámer bol orientovať fasádu smerom k výhľadom na vodnú plochu, čo je aj logická úvaha vzhľadom na okolité danosti, ale týmto pootočením k východu si v podstate sama „kradne“ priame južne preslnenie. Náš návrh spája obidve možnosti, a to jednoduchým ortogonálnym pouskakovaním fasády, avšak podľa predpísaného obrysu. Vznikol tak pravidelný zubovitý fasádny prvok, ktorý ponúka tak ako južné preslnenie, ako aj východné výhľady k vode a zároveň mierne tieni „dotieravé“ západné Slnko. Takéto uskakované riešenie zároveň umožňuje konštrukčnú variabilitu, čo sa premietne aj do dispozičnej flexibility. Pravidelnosť, ktorá by bola priebežná po celej výške objektu je narušená v každom nepárnom podlaží vodorovným posunom, čím sa vytvorila nepravidelná fasádna štruktúra, ktorá nám umožní aj dispozičné zväčšenia bytov /terasy resp. loggie/. Takáto „ozubená“ fasáda nám zároveň môže otvoriť ďalšie možnosti dizajnovania objektu /materiálovo, aj tvarovo/, vytvorí reliéfnu členitosť vďaka hre tieňa a svetla. Tato hmota svojím odklonením od uličnej čiari nám dovolí osadiť v budúcnosti aj ďalší menší objekt, paralelne s Rusovskou cestou, samozrejme v intenciách zastavovacích obrysov a danej predpísanej výšky. Funkčne aj hmotovo je budova rozdelená na podnož s občianskou vybavenosťou a obytnú 13-podlažnú vežu. Nezastavaná časť podnože môže byť dočasne dotvorená vegetačnou strechou s ihriskom, ktorá v obrysoch /sieťovým oplotením/ naznačí budúcu 10-podlažnú hotelovú vežu.